«Стабільний» депозит – Bisbank

Стабільний депозит

 

Валюта Сума Строк розміщення вкладу, днів
32-62 63-92 93-183 184-369 370-555
UAH 1 000,00-9 999 999,99 UAH - 8,75% 15,75% 15,50% 15,25%
від 10 000 000,00 UAH - 4,75% 9,75% 9,75% 9,75%
USD від 100,00 USD - 0,15% 1,75% 2,25% 2,90%
EUR від 100,00 EUR - 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

ТЕРМІН ВКЛАДУ: ВІД 63 ДНів ДО 555 ДНІВ  (З АВТОПРОЛОНГАЦІЄЮ ВКЛАДУ)

мінімальна сума вкладу: 1 000,00 UAH; 100,00 USD; 100,00 EUR
максимальна сума вкладу – не обмежується
дострокове повернення вкладу – не передбачене
сплата відсотків: щомісячно на рахунок клієнта

ПОПОВНЕННЯ: НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО

ДЛЯ ВКЛАДІВ: "ПРИБУТКОВИЙ", "ПРИБУТКОВИЙ (З ПОПОВНЕННЯМ)", "СТАБІЛЬНИЙ", "СТАБІЛЬНИЙ (З ПОПОВНЕННЯМ)" ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЄ ЗБІЛЬШЕННЯ БАЗОВОЇ ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ НА 0,10 (НУЛЬ ЦІЛИХ ОДНА ДЕСЯТА) ПРОЦЕНТНИХ ПУНКТИ В МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ НОВОГО ДОГОВОРУ СТРОКОВОГО ВКЛАДУ. ЗАЗНАЧЕНА ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ПЕРЕЛІЧЕНИХ ВИЩЕ ВИДІВ ВКЛАДІВ У ГРИВНІ ЗА УМОВИ ОДНОЧАСНОГО ДОТРИМАННЯ НАСТУПНОГО:
• переоформлення вкладу відбувається протягом 10 календарних днів із дати закінчення (отримання) попереднього вкладу,
• сума нового вкладу не є меншою за суму попереднього вкладу,
• новий вклад розміщується на строк 93-555 календарні дні.

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Істотні характеристики послуги банківського вкладу (депозиту) Стабільний

Умови залучення депозитів фізичних осіб з 23.04.2024 (оформлених з 01.05.2023)

Умови залучення депозитів фізичних осіб з 23.04.2024 (оформлених до 30.04.2023)

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

 

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

7. Підписанням Заяви-Анкети на приєднання до Договору, Клієнт беззастережно підтверджує, що на момент укладення Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору з додатками (в тому числі Тарифами), повністю зрозумів його зміст та погоджується зі всіма умовами Договору та Тарифами, що є чинними на дату укладання цього Договору, а також ознайомлений з іншою інформацією, яка перелічена в п.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», в тому числі щодо наступного.

Отримати персональну пропозицію