Опис використання конфіденційних даних Android – Bisbank

Мобільний додаток «BIS online» від АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

Опис використання конфіденційних даних

 

В процесі роботи програма «BIS online» може виконувати запит на доступ до різних ресурсів пристрою, на якому воно запущене. Всі запитані ресурси використовуються виключно у задіяних функціях додатка, а саме:

Додаток використовує GPS та WiFi для визначення поточного місцезнаходження, з метою відобразити місце вашого розташування на карті відділень і банкоматів.

Додаток зчитує поточний стан телефону для можливості повідомити користувача про відсутність інтернет-підключення.

Додаток використовує технологію Fingerprint для входу в обліковий запис без введення логіна / пароля.

Додаток використовує камеру або медіатеку для функції «Аватар».

Додаток використовує доступ до сховища (файлової системи) для можливості додавати вкладення до повідомлень (зазвичай, це скріншоти з помилками додатку) і зберігати завантажені файли (PDF-виписки, вкладення з повідомлень і т.п.).

 

                     «BIS online» mobile application from JSC “BANK FOR INVESTMENT AND SAVINGS”

Privacy Policy

 

When functioning, BIS online application can request access to various resources of the device on which it is running. All requested resources are used exclusively in the app's functions, namely:

The application uses GPS and WiFi to determine your current location in order to display it on a map of branches and ATMs.

The application reads the current state of the phone for ability to notify the user about the absence of Internet connection.

The application uses Fingerprint technology to log into the account without entering a login/password.

The application uses a camera or media library for «Avatar» function.

The application uses access to the storage (file system) to add attachments to messages (normally screenshots with application errors) and save downloaded files (PDF statements, message attachments, etc.).

 

Мобильное приложение «BIS online» от АО «БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СБЕРЕЖЕНИЙ»

Описание использования конфиденциальных данных

 

В процессе работы приложение «BIS online» может запрашивать доступ к различным ресурсам устройства, на котором оно запущено. Все запрошенные ресурсы используются исключительно в прикладных функциях приложения, а именно:

Приложение использует GPS и WiFi для определения текущего местоположения, для того чтобы отобразить ваше местоположение на карте отделений и банкоматов.

Приложение считывает текущее состояние телефона для возможности уведомить пользователя об отсутствии интернет-подключения.

Приложение использует технологию Fingerprint для входа в учетную запись без ввода логина/пароля.

Приложение использует камеру или медиатеку для функции «Аватар».

Приложение использует доступ к хранилищу (файловой системе) для возможности прикладывать вложения к сообщениям (обычно это скриншоты с ошибками приложения) и сохранять скачанные файлы (PDF-выписки, вложения из сообщений и т.п.).