Гостинний – Bisbank

Гостинний депозит

Валюта Строк розміщення вкладу, днів
30-60 61-89 90-179 180-369 370-555
UAH 4% 6% 8% 9% 9,5%
USD 0,5% 0,5% 0,5% 0,75% 1%
EUR 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,75%

термін вкладу: від 30 днів до 555 днів
мінімальна сума вкладу: 1 000,00 UAH; 100,00 USD; 100,00 EUR
максимальна сума вкладу – не обмежується
дострокове повернення вкладу – передбачене.

Вкладник зобов’язаний попередити банк про намір повернення вкладу до спливу строку договору банківського вкладу не пізніше, ніж за 5 (п’ять) банківських днів шляхом подання відповідної заяви про розірвання депозиту до відділення Банку. Проценти перераховуються в залежності від фактичного строку перебування грошових коштів на депозитному рахунку за фактичною (зниженою) процентною ставкою, зазначеною в Умовах залучення депозитів

сплата відсотків: в кінці строку на рахунок клієнта

 

ДЕТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ З ПРИВОДУ УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ТА ТИПОВІ ДОГОВОРИ ТУТ

Процентні ставки за депозитами фізичних осіб

Інформація про систему гарантування вкладів фізичних осіб

Істотні характеристики депозит Гостинний

 

 

Попередження для Клієнтів:

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором банківського вкладу:

—  при користуванні послугою Депозит у клієнта виникають права та обов’язки згідно з договором банківського вкладу;

—  за невиконання або неналежне виконання умов договору сторони несуть відповідальність згідно з «Правилами надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб у АТ «Банк інвестицій та заощаджень», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування», та чинним законодавством України. Зокрема, але не виключно, можуть наступати наслідки такого невиконання, а саме:  Банком може застосовуватися стягнення неустойки (штраф, пеня), відмова Банку від надання послуг, призупинення операцій тощо.

2. Можливі наслідки для Клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу:

—  у разі несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу з автопролонгацією, такий вклад буде автоматично пролонговано, при цьому розмір процентної ставки встановлюється в розмірі, що діє на дату пролонгації;

—  у разі відсутності / відміни автопролонгації Банк самостійно перераховує суму депозиту та нарахованих відсотків на рахунок Клієнта, вказаний в договорі банківського вкладу, та кошти знаходяться на рахунку до моменту їх витребування Клієнтом.

3. Наявність у Клієнта права достроково розірвати договір банківського вкладу, а також спосіб розірвання такого договору визначається умовами відповідного вкладу, зазначеними в «Умовах залучення депозитів», які розміщені на сайті Банку в розділі «Щоденне обслуговування».

4. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання послуги.

5. Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

6. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Отримати персональну пропозицію